Нива на владеене и компетенции

Индивидуалното, групово и онлайн обучение по английски език е на всички нива съгласно Общоевропейската езикова рамка

  • Начално ниво за начинаещи, при което се очаква, че е възможно да се разбират и използват познати изрази и основни фрази от ежедневието, насочени към посрещане на определени необходимости и конкретни потребности. Курсистите могат да представят себе си и другите от близкото си обкръжение, като семейство и приятели, както и да задават и отговарят на лични въпроси, а и да общуват по елементарен начин, при условие, че събеседникът говори бавно и отчетливо и е готов да помогне.

  • На междинното ниво под средното курсистите могат да разбират изречения и често използвани изрази, свързани с теми, които най-пряко ги засягат, като например основна информация за себе си и семейството си, покупки, близко обкръжение, работа и професионална дейност, образование и др. Могат да общуват при елементарни и рутинни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати и всекидневни въпроси и проблеми. Курсистите описват с прости думи миналото си, непосредственото си обкръжение и въпроси от непосредствена необходимост.

  • На средното поддържащо ниво курсистите разбират съществените моменти, когато се използва ясен и книжовен език на познати теми, свързани с работата, училището, образованието, свободното време и т.н. Способни са да се справят с повечето ситуации, които може да възникнат по време на пътуване в страна, където се говори съответният език и могат да напишат текст по теми, които са им познати или ги интересуват лично. Придобили са и умения да описват преживявания и събития, мечти, надежди и стремежи, както и да дават кратки обяснения и причини за своите мнения или планове.

  • На нивото над средното, курсистите свободно владеят и ползват езика, като разбират съществените моменти в сложен текст, както на конкретни, така и на абстрактни теми, включително технически, дискусионни, аргументативни и други от специализирани сфери на познанието. Общуването се отличава с известна непринуденост и лекота, които позволяват нормален контакт с автентичен носител на езика, без напрежение за никоя от страните. Изразяването е ясно и подробно по широка гама от теми и обсъждане на позиции по дадени проблеми, както и излагане на преимуществата и недостатъците на различни възможности.

  • На нивото за напреднали курсистите владеят и ефективно прилагат езика, като разбират широк кръг от дълги и сложни текстове и долавят напълно смисъла, подтекста и стилистичните особености. Могат да изразяват идеи непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите, като използват езика гъвкаво и ефективно за социални, академични и професионални цели. Създават ясни, добре структурирани и подробни текстове на сложни теми и на различни стилове, като умело ги структурират, развиват и свързват съдържанието им.

  • На ниво съвършено владеене курсистите употребяват английски почти като майчин език, като разбират без усилие всичко чуто и прочетено, както при непосредствено общуване, така и по радиото и телевизията, дори когато се говори бързо, четат и осмислят с лекота всякакви текстове, дори когато са абстрактни или сложни по форма и съдържание, например анализи, научни статии и литературни творби. Придобили са умения да резюмират информация от различни писмени или устни източници, да създават ясни, добре структурирани текстове на подходящ стил, могат да напишат сложни и обстойни писма, доклади и статии, в които да изразят становището си логично, както и резюмета и рецензии на специализирани и художествени текстове. Изразяват се свободно, плавно и точно, предават нюанси на мисълта дори и в най-сложните ситуации, участвуват с лекота във всякакви разговори и / или дискусии, владеят свободно разговорни и идиоматични изрази, говорят гладко и ясно, като точно изразяват всички нюанси на мисълта си и построяват логично изказванията си в книжовен официален или разговорен непринуден стил.

"Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново." Солон

А1 - Elementary
A2 - Pre-intermediate
B1 - Intermediate
B2 - Upper-intermediate
C1 - Advanced
C2 - Proficiency