Технически и инженерен английски

Подготвителен курс по IBC for Engineering

Подготвителен курс по IBC (International Business Communication) for Engineering – Международна бизнес комуникация за инженерни специалности

Слушане

Курсистите се запознават с широк кръг от различни акценти на английския език както и на различна скорост на говорене, възприети в рамките на международната бизнес среда. Възможностите за практическо слушане включват набор от ситуативни опции като слушане и водене на протоколни бележки в условията на бизнес събрание, търсене на ключова информация по време на бизнес презентация и по телефона, следене за общите идеи и за детайлност при бизнес конференции.

Говорене

Целта на подготовката тук е да увеличи увереността на курсистите и да подобри гладкостта на техния изказ чрез насочващи упражнения, дискусии, ролеви игри, както и групови и индивидуални презентации. Обръщаме специално внимание не само на ясното и чисто възпроизводство на английската реч, но и на индивидуалната тоналност на говорещия. Курсистите обогатяват практичния си опит в говорене на английски с помощта на автентични бизнес задачи, напр. изнасяне на презентации, активно участие на събрания и изграждане и поддържане на социални контакти (Social English for Networking).

Четене

Курсистите усвояват специфични умения за четене като бързо идентифициране на основни идеи в даден текст (skimming), търсене на ключови думи и идеи в текст (scanning) и боравене с непозната терминология. С помощта на тези умения курсистите се научават да разбират по-добре автентичната бизнес документация, напр. доклади, официални предложения и др. Също така, те обогатяват и опита си в четене по темата, като боравят с актуални бизнес казуси и статии от разнообразни бизнес публикации.

Писане

Курсистите имат възможност да се подготвят в писане на бизнес документи с различна целева насоченост и усвояват необходимите граматически, структурни и речникови базисни нива за съставяне на успешна бизнес документация.