Обучение по общ английски (General English)

Подготовката по Общ английски е достъпна за курсисти на всички възрасти, които имат необходимост или интерес към развиване и задълбочаване на общите си езикови познания по английски. Курсът е подходящ както за учащи с начални, минимални или латентни познания по езика, така и за абсолютно начинаещи. Той предполага бързо и ефективно навлизане в спецификата на английския и е ориентиран преди всичко към осезаемо и значително подобрение на говорните умения.

Говорене

Тъй като речта е в основата на всяка комуникация, обучението по общ английски обръща особено внимание на говоримите умения. Курсистите се съсредоточават върху повишаване акуратността на своето произношение, върху гладкостта на речта си и върху разширяване на капацитета на изразните си средства. Те също така развиват и комуникативни компетенции и способност да се изразяват ясно в различни ситуации и контекст. Развитието на разговорните им умения допълнително повишава увереността на курсистите при използването на английския език като средство за комуникация.

Слушане

Курсистите се запознават с широк кръг от различни акценти на английския език както и на различна скорост на говорене. Възможностите за практическо слушане включват набор от ситуативни опции като слушане и следене за общите идеи и за специфична информация в ежедневни ситуации като непринудени разговори, обсъждания, лекции и конференции. 

Четене

Курсистите усвояват специфични умения като четене с осмисляне, бързо идентифициране на основни идеи в даден текст (skimming), търсене на ключови думи и идеи в текст (scanning). Те допълнително обогатяват опита си в четене на английски, работейки с актуални текстове от ежедневието като статии от разнообразни публикации, кратки разкази, форумни дискусии в Интернет и др.

Писане

Курсистите усвояват общи практическите умения и граматика, позволяващи им да конструират текстови материали като съобщения, писма, кратки разкази, както и да се запознаят с официални книжовни и неофициални разговорни стилове на писане на английски език.

В рамките на обучението, курсистите използват разнообразни материали и системи на различни издателства, като Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson Longman, Macmillan, Express Publishing, Richmond, Barron’s, Kaplan и много други. Развиват се и се надграждат познанията и 4-те езикови умения за четене, слушане, писане и говорене във връзка със следните аспекти:

  1. Граматика – обхват и приложение
  2. Лексика – обхват и приложение
  3. Произношение
  4. Правопис.