Английски на туризма

Подготвителен курс по IBC

Подготвителен курс по IBC (International Business Communication) for Tourism – Международна бизнес комуникация в сферата на туризма

Подготовката по IBC for Tourism е ориентирана към курсисти, работещи в сферата на туризма, които имат необходимост или интерес към развиване и задълбочаване както на общите си езикови познания по английски, така и на своите знания и практика по бизнес английски чрез изучаване и анализиране на текстове с бизнес тематика от областта на туризма. Курсът предполага бързо и ефективно навлизане в спецификата на английския език и е ориентиран преди всичко към осезаемо и значително подобрение на говорните умения.

Курсистите са в среда, която стимулира повишаване на общото им ниво на владеене на английски в контекста на бизнес английския. В допълнение, те получават по-задълбочена представа за Business English Soft Skills (личностни взаимоотношения, които позволяват по-ефективна комуникация) в преговорна или презентационна обстановка. Програмата на подготовката по IBC for Tourism има следните ключови цели:

  1. Развитие на уменията за комуникация на английски език

  2. Развитие на уменията за комуникация, съобразно спецификата на бизнес английския в сферата на туризма

  3. Задълбочаване на знания и умения в областта на Business Management в сферата на туризма.

Курсистите усвояват знания, необходими за покриване на тези цели чрез:

Слушане

Курсистите се запознават с широка гама от различни акценти на английския език, както и на различна скорост на говорене, възприети в рамките на международната бизнес среда. Възможностите за практическо слушане включват разнообразни ситуативни опции, като слушане и водене на протоколи и бележки в условията на бизнес събрание или среща, търсене на ключова информация по време на бизнес презентация и по телефона, следене за общите идеи и за конкретни детайли при бизнес конференции.

Говорене

Целта на подготовката тук е да увеличи увереността на курсистите и да подобри гладкостта на техния изказ чрез насочващи упражнения, дискусии, дебати, ролеви игри, както и групови и индивидуални презентации. Обръщаме специално внимание не само на ясното и чисто възпроизводство на английската реч, но и на индивидуалната тоналност на говорещия. Курсистите обогатяват практичния си опит в говорене на английски с помощта на автентични бизнес задачи, например изнасяне на презентации, активно участие на събрания и срещи, и изграждане и поддържане на социални контакти (Social English for Networking).

Четене

Курсистите усвояват специфични умения за четене като бързо идентифициране на основни идеи в даден текст (skimming), търсене на ключови думи и идеи в текст (scanning) и боравене с непозната терминология.  С помощта на тези умения курсистите се научават да разбират по-добре автентичната бизнес документация, например доклади, официални предложения и др. В допълнените, те обогатяват и опита си в четене по темата, като боравят с актуални бизнес казуси и статии от разнообразни бизнес публикации.

Писане

Курсистите имат възможност да се подготвят в писане на бизнес документи с различна целева насоченост и усвояват съответните граматически, структурни и речникови базисни нива за успешно съставяне на разнообразна бизнес документация и кореспонденция.