Подготовка за TOEFL

TOEFL

TOEFL е изпит за напреднали на ETS (Educational Testing Service), международна неправителствена организация, издаваща и администрираща изпитни тестове в глобален мащаб. Изпитът оценява степента на владеене на английски език на чуждестранни кандидат-студенти и студенти в академична среда. Предназначен е най-вече за бъдещи студенти, възнамеряващи да кандидастват в чужбина, както и за целите на емиграцията.

Подготовката за TOEFL е фокусирана към изпит с академична насоченост, която надгражда езикови умения, необходими за успех в академични и профисионални условия. Тя е много подходяща и за изучаващи английски, които се нуждаят от развиване на комуникационните си умения. На нашите курсисти предлагаме обучение за актуалната Интернет-базирана версия TOEFL iBT.

Учебната програма на специализирания подготовителен курс покрива четирите основни езикови умения (слушане, четене, говорене и писане) като в допълнение включва индивидуални уроци, насочващи практики, практически съвети за изпитната среда, работа с академична и с формална лексика, критично мислене и рефлективно обучение. Курсът е структуриран както към разширяване и задълбочаване на общите умения за работа с английския език, така и към покриване на следните изпитни прагове за този изпит:

Четене

Курсистите усвояват специфични умения за четене като бързо идентифициране на основни идеи в даден текст (skimming), търсене на ключови думи и идеи в текст (scanning) и боравене с непозната терминология. С помощта на тези умения курсистите се научават да разбират по-добре автентичните академични текстове, напр. доклади, есета, публикувани статии и др.

Писане

Курсистите усвояват практическите умения и граматика, необходими за правилното структуриране на писмен текст и се научават да селектират актуални и подходящи изразни средства при писане. Разширявайки и задълбочавайки знанията си по английски, курсистите подобряват и възможностите си да използват академичен стил за достигане на по-голяма ефективност при конструирането на есета и академични доклади.

Слушане

Курсистите се запознават с широк кръг от различни акценти на английския език както и на различна скорост на говорене, възприети в рамките на академичната среда. Възможностите за практическо слушане включват набор от ситуативни опции като слушане и следене за общите идеи и за детайлност при лекции и при разговори.

Говорене

Целта на подготовката тук е да увеличи увереността на курсистите и да подобри гладкостта на техния изказ чрез насочващи упражнения, дискусии, ролеви игри, както и групови и индивидуални презентации. Курсистите боравят с английски в академична среда, фокусирайки се върху структурата, последователността и съгласуваността на речта. Обръщаме специално внимание не само на ясното и чисто възпроизводство на английската реч, но и на индивидуалната тоналност на говорещия. Курсистите обогатяват практичния си опит в говорене на английски, както и произношението си, с помощта на автентични задачи, напр. изнасяне на презентации, изразяване и аргументиране на лично мнение в дискусионна и дебатна среда.