Подготовка за Pearson PTE

PTE (Pearson Test of English)

Подготовка за PTE (Pearson Test of English)

Изпитът PTE на Pearson PLC, UK, международна издателска и образователна компания, както и съответната подготовка за него се предлага в три формата: PTE General, PTE Academic и PTE Young Learners.

PTE General

PTE General е изпитен формат в шест нива на владеене на английски език, който оценява и акредитира общи познания по езика. Всичките шест нива на PTE General се признават в глобален мащаб и се приемат от университети, работодатели и национални образователни институции в много страни като доказателство за изискуемо ниво на владеене на английски.

Изпитът е структуриран така, че да отчита положителното развитие при обучението и да интегрира четирите основни езикови умения (слушане, четене, говорене и писане). Фокусът е върху оценката на общите способности за комуникация на английски, а не върху заучени тестови техники. Упражненията в изпита са естествено продължение на подготовката в клас, давайки на участниците възможност да демонстрират напредъка си при:

  • Оценка на комуникативните им умения. PTE General представлява тест, базиран на ситуации, позволяващ на участниците свободата да се изразяват по тяхно усмотрение в рамките на правилния английски език.
  • Реалистични и познати упражнения. PTE General ползва ежедневни дейности като база за задаване на тестови упражнения, напр. писане на съобщения, разбиране на изявление, разбиране на публикувани статии, участие в разговор.
  • Положителен тестови опит. Чрез разнообразие от автентични упражнения с практическа насоченост, PTE General дава възможност на участниците да идентифицират своите силни страни и да се ориентират към подобряване на постиженията си.

http://pearsonpte.com/pte-general/

PTE Academic

PTE Academic е компютърно-базиран изпит, даващ акуратна оценка на комуникационните умения на чуждестранни кандидат-студенти и студенти в академична среда. Предназначен е най-вече за бъдещи студенти, възнамеряващи да кандидастват в чужбина, за кандидастващи в кратки срокове или за целите на емиграцията. Изпитният формат и структура позволяват на участниците да демонстрират владеене на английски език в среда с интензивна комуникация. Подготовката за PTE Academic е фокусирана към изпит с практическа насоченост, която надгражда езикови умения, необходими за успех в академични и профисионални условия. По тази причина тя е много подходяща и за изучаващи английски, които се нуждаят от приятелска, дискусионна среда или от повече лично отношение.

Учебната програма за подготовката за PTE Academic съответсва на Academic IELTS курс при покриването на четирите основни езикови умения (слушане, четене, говорене и писане) като в допълнение включва индивидуални уроци, насочващи практики, практически съвети за изпитната среда, работа с академична и с формална лексика, критично мислене и рефлективно обучение.

http://pearsonpte.com/test-takers/test/

PTE Young Learners

PTE Young Learners е популярен, стандартизиран изпит за деца, изучаващи английски като чужд език. Представлява тематично-базиран тест, структуриран така, че да е едновременно приятен и мотивиращ за децата. Изпитът е на четири нива:

1. Firstwords (Първи стъпки)
2. Springboard (Начален тласък)
3. Quickmarch (Бърз напредък)
4. Breakthrough (Голям напредък)

http://pearsonpte.com/pte-young-learners/

При началните нива, целта на изпита е да се прецени степента в която децата ползват английските езикови структури, а при по-горните нива, да се прецени степента в която децата прилагат езика при изпълнение на общи комуникативни упражнения. При всички нива, основната цела на PTE Young Learners е цялостното преживяване на децата, изучаващи английски, да бъде интересно и запомнящо се.

Подготовка за за изпита PTE Young Learners се съобразява с изпитния формат, състоящ се от еднократен писмен тест, оценяващ уменията за слушане, четене, правопис и конструиране на несложен текст, както и от устен изпит, оценяващ комуникативните умения на децата в условията на кратка презентация и на интерактивна игра. Подготвителният курс е преди всичко интересен и приятен и осигурява на децата среда в която да се упражняват свободно да комуникират на английски и да си взаимодействат в процеса на обучение както с преподавателя, така и помежду си. Учебните текстове са тематично организирани около ежедневието на фиктивното семейство Brown, като децата упражняват уменията си да ползват и прилагат правилно езикови структури в реалистичен контекст, а по-късно и да използват езика за изпълнение на специфични комуникативни задачи. Задържането на детското внимание и интерес е с приоритетно значение при всички нива на обучение.