Подготовка за матури по английски език

Подготовка за матури по английски (English for Matriculation Exams)

Подготовителните курсове за матури по английски език са за 7-ми и 12-ти клас на общообразователните училища. Методологията на подготовката е ориентирана към малки групи до четирима курсиста или към индивидуално обучение. Тези опции позволяват диалог по време на заниманията и дават реална възможност на курсистите да участват като равноправни субекти в процеса на обучение по отношение както на преподавателя така и към съкурсистите си.

Подготовката разчита на внимателно и систематизирано контролиране на самоподготовката, отчитайки конкретните нужди и особености на всеки курсист, текущата обратна връзка за постигнатия прогрес чрез систематизирани задачи за допълнителна индивидуална подготовка и регулярни писмени и устни изпитвания. Симулациите на изпитни сесии целят не само проверка и консолидиране на усвоените знания от курсистите, но и изграждането у тях на практични навици, съобразени и изискванията на изпитния модел (интерпретация на текст, креативно съчинение, тест с многовариантен избор и др.).

Програмата на подготовка се съобразява с критериите на матурния изпит на съответното ниво (7-ми или 12-ти клас) и се стреми да помогне в изгаждането на знания и да консолидира владеенето на английски, адекватно на изпитния формат. Тя акцентира върху подхранването на трайна мотивация у ученика, към системно надграждане на знания и към самостоятелно мислене. Курсът е структуриран както към разширяване и задълбочаване на общите умения за работа с английския език, така и към покриване на следните изпитни прагове за този изпит:

Четене

Курсистите усвояват специфични умения за четене като бързо идентифициране на основни идеи в даден текст (skimming), търсене на ключови думи и идеи в текст (scanning) и боравене с непозната терминология.  С помощта на тези умения курсистите се научават да разбират по-добре автентичните академични текстове, например доклади, есета, публикувани статии и др.

Писане

Курсистите усвояват практическите умения и граматика, необходими за правилното структуриране на писмен текст и се научават да селектират актуални и подходящи изразни средства при писане. Разширявайки и задълбочавайки знанията си по английски, курсистите подобряват и възможностите си да използват академичен стил за достигане на по-голяма ефективност при конструирането на есета и академични доклади.

В рамките на подготовката, курсистите развиват и надграждат познанията си за следните езикови системи:

  1. Граматика – обхват и приложение
  2. Лексика – обхват и приложение
  3. Правопис.