Подготовка за Cambridge ILEC

Cambridge International Legal English Certificate

Cambridge International Legal English Certificate

ILEC е международен сертификат по Английски в сферата на правото.

 

Курсът за подготовка за ILEC е подходящ за работещи в сферата на правото, но може да бъде полезен и за всеки, който тепърва се насочва към такава дейност. Подготовката е съсредоточена върху развиването и прилагането на познания за бизнес английски (терминология и ситуативност) и юридически английски, като курсистите се научават с помощта на специализирани учебни материали да боравят с ключови английски изрази в областта на правото.

Курсът е полезен и като възможност за подобряване на познанията по международна бизнес комуникация, тъй като предлага задълбочаване на английските езикови умения, необходими за успешна професионална реализация в широк спектър от индустрии. Курсистите са в среда, която стимулира повишаване на общото им ниво на владеене на английски в контекста на бизнес английския. В допълнение, те получават по-задълбочена представа за Business English Soft Skills (личностни взаимоотношения, позволяващи по-ефективна комуникация) в преговорна или презентационна обстановка и усвояват знания, необходими за покриване на следните изпитни изисквания за ILEC:

Слушане

Курсистите се запознават с широка гама от различни акценти на английския език, както и на различна скорост на говорене, възприети в рамките на международната бизнес среда. Възможностите за практическо слушане включват набор от ситуативни опции като слушане и водене на протоколни бележки в условията на събрание, търсене на ключова информация по време на презентация и по телефона, следене за общите идеи и за детайлност при конферентни срещи.

Говорене

Целта на подготовката тук е да увеличи увереността на курсистите и да подобри гладкостта на техния изказ чрез насочващи упражнения, дискусии, ролеви игри, както и групови и индивидуални презентации. Обръщаме специално внимание не само на ясното и чисто възпроизводство на английската реч, но и на индивидуалната тоналност на говорещия. Курсистите обогатяват практичния си опит в говорене на английски с помощта на автентични практически задачи, например изнасяне на презентации, вземане на дейно участие при събрания и изграждане и поддържане на социални контакти (Social English for Networking).

Четене

Курсистите усвояват специфични умения за четене като бързо идентифициране на основни идеи в даден текст (skimming), търсене на ключови думи и идеи в текст (scanning) и боравене с непозната терминология. С помощта на тези умения курсистите се научават да разбират по-добре автентичната правна документация, например доклади, официални предложения и др. Освен това, те обогатяват и опита си в четене по темата, като работят с актуални правни казуси и статии от разнообразни юридически публикации.

Писане

Курсистите имат възможност да се подготвят в писане на правни документи с различна целева насоченост и усвояват нужните граматически, структурни и речникови базисни нива за конструиране на успешна правна документация.