Подготовка за Cambridge ICFE

Cambridge International Certificate in Financial English

Cambridge International Certificate in Financial English

ICFE  представлява международен сертификат по английски в сферата на финансите.

 

Курсът за подготовка за ICFE е подходящ за работещи в сферата на банковото дело, счетоводството и финансите, но може да бъде полезен и за всеки, който тепърва се насочва към тези дейности. Подготовката е ориентирана към развиването и прилагането на познания за бизнес английски (терминология и ситуативност) и финансов английски, като курсистите се научават с помощта на специализирани учебни материали да боравят с ключови английски изрази в областта на счетоводството и финансите.

Курсът е полезен и като възможност за подобряване на познанията по международна бизнес комуникация, тъй като предлага задълбочаване на английските езикови умения, необходими за успешна професионална реализация в широк спектър от индустрии. Курсистите са в среда, която стимулира повишаване на общото им ниво на владеене на английски в контекста на бизнес английския. В допълнение, те получават по-задълбочена представа за Business English Soft Skills (личностни взаимоотношения, позволяващи по-ефективна комуникация) в преговорна или презентационна обстановка и усвояват знания, необходими за покриване на следните изпитни изисквания за ICFE:

Слушане

Курсистите се запознават с широка гама от различни акценти на английския език, както и на различна скорост на говорене, възприети в рамките на международната бизнес среда. Възможностите за практическо слушане включват набор от ситуативни опции, като слушане и водене на протоколи и бележки в условията на бизнес среща, откриване на ключова информация по време на бизнес презентация и по телефона, следене за общите идеи и специфични подробности при бизнес конференции, събрания, оперативни и официални срещи.

Говорене

Целта на подготовката е да увеличи увереността на курсистите и да подобри техния изказ чрез насочващи упражнения, дебати, ролеви игри, дискусии, както и групови и индивидуални презентации. Обръща се специално внимание не само на ясното и чисто възпроизводство на английската реч, но и на индивидуалната тоналност на говорещия. Курсистите обогатяват практическия си опит в говорене на английски с помощта на автентични бизнес задачи, като например изнасяне на презентации, председателстване на събрания, срещи и конференции, както и изграждане и поддържане на социални контакти (Social English for Networking).

Четене

Курсистите усвояват специфични умения за четене като бързо идентифициране на основни идеи в даден текст (skimming), търсене на ключови думи и идеи в текст (scanning) и боравене с непозната терминология. С помощта на тези умения курсистите се научават да разбират по-добре автентичната бизнес документация, като например доклади, официални писма и / или предложения и др. Също така, те обогатяват и опита си в четене по темата, докато работят с актуални бизнес казуси и статии от разнообразни бизнес публикации.

Писане

Курсистите имат възможност да се подобрят увереността и уменията си по писане на бизнес документи с различна целева насоченост и усвояват необходимите граматически, структурни и речникови нива за създаване на успешна бизнес документация.