Подготовка за Cambridge CAE

Advanced

Advanced

САЕ (Cambridge Advanced English) представлява сертификат за напреднали. Това е изпит на високо ниво, който оценява умения за умело и свободно общуване на английски език и справяне с повечето ситуации от ежедневието. Почти всички университети в Обединеното кралство и все по-голям брой университети в САЩ признават CAE, както и много работодатели по целия свят. CAE съответства на ниво С1 (Effective Proficiency) от Общоевропейската езикова рамка. Изпитът може да се държи в хартиен и в компютърен вариант.

При подготовката си за явяване на изпита, курсистите следват специализиран подготвителен курс, който е структуриран както към разширяване и задълбочаване на общите умения за работа с английски език, така и към покриване на следните изпитни прагове за този изпит:

Четене

Курсистите се научават да разпознават и осмислят голямо разнообразие от текстове в различни области, например бизнес доклади, публикувани статии, литературни откъси. Заедно с това, те задълбочават практиката си в боравене с фокусирани към изпита CAE упражнения, като например формулиране на общите идеи в даден текст, идентифициране на специфична информация, изследване на текстовата структура и използване на контекста при боравене с неизвестна терминология.

Писане

Курсистите усвояват практическите умения, необходими за писане на писма, статии, доклади, свободен текст и др. Те се научават да прилагат принципите на последователност и съгласуваност при структурирането на текстове, да използват идейно-свързващи способи и да селектират актуални и подходящи изразни средства при писане на даден текст. Каро разширяват и задълбочават знанията си по английски, курсистите подобряват и възможностите си да използват сложни граматически и езикови структури в писмен текст при подготвянето на специфични изпитни упражнения за САЕ.

Слушане

Курсистите разширяват уменията си за слушане и разбиране на английска реч в различни ситуации, като например официални речи, лекции и презентации, неофициални дискусии и свободни разговори. Те упражняват слушане за откриване на общите идеи, търсене на специфична информация и дедукция на значението от контекста.

Говорене

Целта тук е курсистите да се научат да представят пред слушатели себе си и своята позиция, да изразяват и обсъждат собствената си гледна точка и да аргументират мнението си по даден въпрос. Те упражняват използването на сложни граматически и речеви структури при разговор и презентиране, подобряват произношението си и разработват стратегии за успешно решаване на зададени казуални проблеми.