Подготовка за Cambridge BEC

Cambridge Business English Certificate

Cambridge Business English Certificate

На нашите курсисти предлагаме обучение за BEC (Cambridge Business English Certificate – Сертификат за бизнес английски) на три нива:

1. BEC Preliminary (Intermediate) – за средно ниво

2. BEC Vantage (Upper Intermediate) – за ниво над средното

3. BEC Higher (Advanced) – за напреднали

Програмата на курсовете за подготовка следва International Business Communications Сourse for BEC (Курс по международна бизнес комуникация за ВЕС), чрез който курсистите усвояват знания по бизнес английски, необходими за покриване на следните изпитни изисквания за BEC:

Четене

Курсистите усвояват специфични умения за четене като бързо идентифициране на основни идеи в даден текст (skimming), търсене на ключови думи и идеи в текст (scanning) и боравене с непозната терминология. С помощта на тези умения курсистите се научават да разбират по-добре автентичната бизнес документация, например доклади, официални предложения и др. Освен това, те обогатяват и опита си в четене по темата, като работят с актуални бизнес казуси и статии от разнообразни бизнес публикации.

Писане

Курсистите имат възможност да се развият уменията си по писане на бизнес документи с различна целева насоченост и усвояват нужните граматически, структурни и речникови базисни нива за конструиране на успешна бизнес документация. Обучението включва практическо приложение на наученото при писане на бизнес имейли, доклади, препоръки и официални писма-бланки.

Слушане

Курсистите се запознават с широка гама от различни акценти на английския език, както и на различна скорост на говорене, възприети в рамките на международната бизнес среда. Възможностите за практическо слушане включват набор от ситуативни опции, като слушане и водене на протоколи и бележки в условията на бизнес събрание, търсене на ключова информация по време на бизнес презентация и по телефона, следене за общите идеи и за детайлност при бизнес конференции.

Говорене

Целта на подготовката тук е да увеличи увереността на курсистите и да подобри гладкостта на техния изказ чрез насочващи упражнения, дискусии, ролеви игри, както и групови и индивидуални презентации. Обръщаме специално внимание не само на ясното и чисто възпроизводство на английската реч, но и на индивидуалната тоналност на говорещия. Курсистите обогатяват практичния си опит в говорене на английски с помощта на автентични бизнес задачи, например изнасяне на презентации, председателстване на събрания и изграждане и поддържане на социални контакти (Social English for Networking).