Кеймбридж курсове

Първият Cambridge English изпит, CPE, стартира през 1913 г., има 12-часова продължителност и само трима кандидати, нито един от които не успява да го издържи. Сто години по-късно, Cambridge English осигурява повече от 20 изпита за ученици и учители, които се полагат от над 4 милиона души всяка година.

Cambridge Exams

Изпитите на Cambridge English Language Assessment за удостоверяване нивото на владеене на английски език се приемат от над 20 000 университета, работодатели, институции, ведомства и правителства по света. Те могат да Ви отворят вратите на висши учебни заведения, да подобрят възможностите Ви за по-качествена заетост, и тъй като са световно признати, да увеличат шансовете Ви за обучение или работа извън родната Ви страна.

Изпитите могат да се държат в хартиен или компютърен вариант и при успешно представяне, на кандидата се издава международно признат сертификат без срок на валидност. Съществува достъпна глобална база данни със списък на организациите, които приемат изпитите и тя често се обновява и допълва.

Подготовката за явяване на сертификатен изпит, която Ви предлагаме, включва широка гама от методи и стратегии за интензивна и ефективна подготовка в малки групи или индивидуално, дистанционно онлайн или в класна стая. Занятията се провеждат изцяло на английски и се отличават с комуникативен подход на обучение.

Курсистите следват специализиран подготвителен курс, който цели както разширяване и задълбочаване на общите умения за работа с английския език, така и покриване на изискванията към нивото и формата на съответния изпит и успешно справяне с изпита. Научавате се да четете и разбирате текстове, да изготвяте писмени работи, да се изразявате по-точно, по-ясно и по-гладко в разнообразни ситуации. Придобивате увереност, подобрявате общите си езикови умения и ниво, обогатявате речника си, упражнявате се върху тестове от минали изпити, получавате конкретни насоки, за да подобрите представянето си по всеки от изпитните компоненти, изграждате умения за справяне със специфичния формат на изпита в условията на ограничено време.

Всичко това постигаме с помощта на домашната работа като съществен аспект от подготовката.

Cambridge English: Young Learners

Cambridge сертификати

KET (Key English Test)

KET (Key English Test)

Изпит за начинаещи, който съответства на ниво А2 (Waystage) от Общоевропейската езикова рамка. Това ниво е показател за умения за писане и говорене, необходими при ежедневното общуване на начално ниво. Изпитът може да се държи в хартиен и в компютърен вариант, има 2 версии, KET и KET for Schools.

FCE (First Certificate in English)

FCE (First Certificate in English)

FCE е изпит за напреднали на ниво над средното и съответства на В2 (Vantage) от Общоевропейската езикова рамка. Нивото дава възможност за свободно ползване на езика, боравене със сложни текстове на конкретни и абстрактни теми. Общуването се отличава с известна непринуденост и лекота. FCE може да се държи в хартиен и в компютърен вариант.

CPE (Certificate of Proviciency in English)

CPE (Certificate of Proviciency in English)

CPE е изпит за най-високото ниво на владеене от изпитите по общ английски на Университета Кеймбридж. Издържалите изпита са достигнали ниво на владеене на езика подобно на нивото на образован англоговорящ. CPE съответства на ниво C2 (Mastery) от Общоевропейската езикова рамка и може да се държи в хартиен или компютърен вариант.

ILEC (International Legal English Certificate)

ILEC (International Legal English Certificate)

Международният сертификат по юридически английски (ILEC) на Кеймбридж е за всички, които се занимават със сферата на правото и желаят да удостоверят, че притежават езиковите умения, необходими за успешна кариера в международното право. Това е квалификация на високо равнище. Над 300 изпитни центъра по света осигуряват на кандидатите да се явят на ILEC.

PET (Preliminary English Test)

PET (Preliminary English Test)

PET е изпит за среднонапреднали учащи и съответства на ниво B1 (Threshold) от Общоевропейската езикова рамка. Подходящ е за хора, чиито езикови умения са практически приложими, включително за работа, обучение и социално общуване. Изпитът може да се държи в хартиен и в компютърен вариант, има 2 версии, PET и PET for Schools.

CAE (Certificate in Advanced English)

CAE (Certificate in Advanced English)

САЕ e сертификат за напреднали. Това е изпит на високо ниво, който оценява умения за умело и свободно общуване на английски език и справяне с повечето ситуации от ежедневието. CAE съответства на ниво С1 (Effective Proficiency) от Общоевропейската езикова рамка. Изпитът може да се държи в хартиен и в компютърен вариант.

BEC (Business English Certificate)

BEC (Business English Certificate)

Сертификатът за бизнес английски удостоверява, че можете да използвате английски език уверено в международна бизнес среда и е на три нива, средно, над средното и за напреднали. Необходими са знания по бизнес английски за покриване на изпитните изисквания за BEC, който дава възможности за работа в чужбина или международни организации и др.

ICFE (International Certificate in Financial English)

ICFE (International Certificate in Financial English)

Международният сертификат по финансов английски (ICFE) на Кеймбридж ще ви помогне да покажете, че притежавате езиковите умения, необходими за успешна кариера в областта на счетоводството и финансите в международна бизнес среда. Това е квалификация на високо равнище.